فکر می‌کنید حل مکعب روبیک ساده است؟ دوست دارید ساعت‌ها وقت خود را با روبیک بگذرانید؟! روبیک گوگل هر وقت که بخواهید در اختیار شماست. کافی است به این لینک مراجعه کنید تا یک روبیک به‌هم ریخته در اختیارتان قرار گیرد.

https:‌/‌‌/‌www. google. com‌/‌logos‌/‌2014‌/‌rubiks‌/‌rubiks.html

توجه: کلیدهای x،y وz برای چرخاندن روبیک کاربرد دارند و کلیدهای F،B ، L،R، U وD برای چرخاندن ردیف‌های جلو و پشت، چپ و راست، بالا و پایین کاربرد دارند. فعال یا غیرفعال بودن کلید Caps Lock نیز جهت حرکت را وارونه می‌کند.