آغاز جهان

کیهان شناسی و بحث از آغاز جهان از مقولات سه حوزه معرفت بشری یعنی علم , دین و فلسفه است که از قدیم مورد عنایت صاحب نظران این سه حوزه بوده است , هر چند تا قبل از رنسانس و حتی تا اوایل قرن بیستم , کیهان شناسی فیزیکی جایگاه پایین تری نسبت به کیهان شناسی های دینی فلسفی داشت . در این مقاله , اصول و مبانی بنیادین و مهم ترین مدلهای کیهان شناسی نوین علمی مطرح شده اند و در پی آن اشکالات و نارسایی های علمی و در حد ضرورت مبانی و مشکلات فلسفی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند ... 153 KB

دانلود :